Luật Căn cước công dân và 7 luật quan trọng chính thức hết hiệu lực thi hành từ 1/7/2024

Từ ngày 01/7/2024, sẽ có 8 luật hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng các quy định mới nổi bật. Đó là những luật nào?

Từ ngày 1/7/2024, sẽ có 8 luật hết hiệu lực thi hành, gồm:

Luật Căn cước công dân 2014

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước công dân 2014 sẽ hết hiệu liệu thi hành và được thay thế bởi Luật Căn cước 2023.

Luật Căn cước công dân 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014. Luật này gồm 06 chương và 39 điều luật quy định về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật Các tổ chức tín dụng 2010

Từ ngày 1/7/2024, Luật Các tổ chức tín dụng 2010 sẽ được thay thế bởi Luật Các tổ chức tín dụng 2024. Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2017.

Luật này gồm 10 chương và 63 điều luật quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Luật Căn cước công dân và 7 luật quan trọng chính thức hết hiệu lực thi hành từ 1/7/2024-1
Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước công dân 2014 sẽ hết hiệu liệu thi hành và được thay thế bởi Luật Căn cước 2023. Ảnh minh họa: TL

Luật Giao dịch điện tử 2005

Luật Giao dịch điện tử 2005 sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 và được thay thế bởi Luật Giao dịch điện tử 2023.

Luật Giao dịch điện tử 2005 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. Luật này gồm 08 chương và 54 điều luật quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Các quy định của Luật Giao dịch điện tử 2005 không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 để thay thế cho Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010. Luật này có 06 và 51 điều luật quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Luật Tài nguyên nước 2012

Từ ngày 1/7/2024, Luật Tài nguyên nước 2012 sẽ hết hiệu lực thi hành. Luật này sẽ được thay thế bởi Luật Tài nguyên nước 2023.

Luật Tài nguyên nước 2012 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012. Luật này gồm 09 chương và 79 điều luật quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật Viễn thông 2009

Từ ngày 01/7/2024, Luật Viễn thông 2009 sẽ hết hiệu lực và được thay thế bở Luật Viễn thông 2023.

Luật Viễn thông 2009 đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009. Luật này gồm 10 chương và 63 điều luật quy định về hoạt động viễn thông, bao gồm đầu tư, kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; quản lý viễn thông; xây dựng công trình viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông.

Luật Hợp tác xã 2012

Luật Hợp tác xã 2012 sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, và được thay thế bằng Luật Hợp tác xã 2023.

Luật Hợp tác xã 2012 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012. Luật này gồm 09 chương và 64 điều luật quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Luật Giá 2012

Luật Giá 2012 sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 và được thay thế bởi Luật Giá 2023.

Luật Giá 2012 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012. Luật này gồm 05 chương và 48 điều luật quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

Theo Sức Khỏe Đời Sống

Xem link gốc Ẩn link gốc https://giadinh.suckhoedoisong.vn/luat-can-cuoc-cong-dan-va-7-luat-quan-trong-chinh-thuc-het-hieu-luc-thi-hanh-tu-1-7-2024-172240619104924895.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3wMOr0LiNgkUtlD9uWS6kpJA5rHBdHbAAuSnUVLYk9tgToqc-s4bMsawU_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

căn cước công dân

Tin tức mới nhất