Nhất quỷ, nhì ma thứ ba chắc chắn... học trò

Xem xong clip mới thấy câu "nhất quỷ, nhìn ma thứ ba học trò" quả không hề sai tí nào.


Clip Hài

Tin tức mới nhất