Hành trình thay đổi trang phục lẫn cách trang điểm của phụ nữ Trung Quốc qua các thời Nhà Hán - Đường - Tống - Minh

Thông qua trang phục lần cách trang điểm của phụ nữ Trung Quốc mỗi thời kì, người xem lại hiểu thêm đôi phần về nét văn hóa Trung Hoa.


make up trang điểm