Học sinh nói về hình thức phạt quỳ của cô giáo

Bình luận0
Nhiều học sinh mong cô giáo áp dụng biện pháp khác hơn là phạt quỳ.

giới trẻ học sinh