Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Năm ngày 1/11/2022: Lòng dạ hẹp hòi

Hãy chấp nhận ba điểm "không hoàn hảo": Sự không hoàn hảo của chính tôi, sự không hoàn hảo của người khác, sự không hoàn hảo của thế giới này.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot