Xếp hàng dài 4 km nhận đồ ăn miễn phí

Hôm 29/4, hàng nghìn người xếp hàng dài 4 km nhận thực phẩm cứu trợ ở khu vực Centurion.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-xep-hang-dai-4-km-nhan-do-an-mien-phi-post1079791.html?fbclid=IwAR2D9xOW8Kfz2xHwAc9tKjVjCvMPbhows1KeW4ZkYZ3CrELL_lPU8fLOsX4

COVID-19 cứu trợ thực phẩm

Tin tức mới nhất